Steg för steg mot en mer hållbar värld

Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat kraftigt det senaste decenniet. Detta märks i många olika branscher där företag alltmer arbetar med hållbarhet som en integrerad del av den övergripande strategin. Inom kapitalförvaltning har s.k. ansvarsfulla investeringar vuxit kraftigt, vilket innebär att investerare (kapitalägare och -förvaltare) fattar investeringsbeslut baserade på aktivt hänsynstagande till hållbarhetsfaktorer jämte finansiell information. Hållbarhetsfaktorer benämns ofta inom kapitalförvaltning som ESG (Environmental, Social & Governance), d.v.s. faktorer kopplade till miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Den finansiella sektorn spelar en viktig roll i att påverka företag att arbeta mer med hållbarhet genom att kapital idag mycket snabbt kan allokeras om på en global kapitalmarknad. Detta ger också svenska investerare, t.ex. pensionsfonder, möjlighet att påverka internationella företag och välja investering också efter hållbarhetsarbetet. Även om miljöfrågor idag står högt på agendan, växer intresset för hur företag drivs, styrs och rapporterar samt hanterar sociala faktorer såsom mänskliga- och arbetstagares rättigheter.

LO har, liksom många andra institutionella investerare, som mål att generera en bra avkastning på sina investeringar och samtidigt använda kapitalet för att påverka omvärlden mot en mer hållbar utveckling. Bantorget Förvaltnings grundinställning är att det är av yttersta vikt att ta hänsyn till hållbarhet i kapitalförvaltningen för att säkerställa en god långsiktig avkastning och samtidigt påverka världen till det bättre. Vi vill genom investerat kapital förbättra förhållandena i omvärlden utan att göra avkall på avkastningen.

Bantorget förvaltning arbetar aktivt med hållbarhet i investeringar genom att ställa tydliga krav kopplade till hållbarhet på kapitalförvaltare för att i förlängningen premiera företag som aktivt arbetar med hållbarhet och samtidigt undvika de företag som har störst risker inom detta område. Bantorget förvaltning utvärderar kontinuerligt kapitalförvaltare för att säkerställa att vårt kapital investeras ansvarsfullt. Vi är licenserade av ESG4Real och är med, som en av de första kapitalägarna, för att vi vill vara med och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration. Här kommer vi ange andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real när det finns ett utbud av ESG4Real-certifierade förvaltare.

ESG4Real

Ett projekt med syfte att etablera en lägstanivå för ansvarsfulla investeringar med en uppsättning grundläggande hållbarhetsfaktorer att ta hänsyn till i samband med varje investeringsanalys och -beslut.

Läs mer