Bantorget Förvaltning AB, ett bolag inom LO

Bantorget Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LOs förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget Förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag. De direkt ägda dotterbolagen är:

  • Bantorget Egendom, i sig moderbolag för en koncern som förvaltar fastighetsportföljen m.m.
  • Bantorget Finans förvaltar finansportföljen
  • Bantorget Grafiska bedriver tryckeri och grafisk verksamhet
  • Bantorget Redovisning tillhandahåller tjänster inom lönehantering, ekonomi- och telefonitjänster såväl inom som utom koncernen.
  • Responsible Investors Alliance Sweden (Ria Sweden) tillhandahåller rådgivning och utbildning för överensstämmelse med ESG4Real samt marknadsföring och rådgivning.
  • Ricert utfärdar certifikat i enlighet med ESG4Real för alla typer av institutionella kapitalförvaltare.

LO är en sammanslutning av 14 fackliga arbetstagarorganisationen – Förbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och Förbundens arbete med att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Bantorget Förvaltning ansvarar, genom sina dotter- och intresseföretag, för förvaltning av LO-koncernens tillgångar. LO har, liksom många andra institutionella investerare, som mål att generera en bra avkastning på sina investeringar och samtidigt använda kapitalet för att påverka omvärlden mot en mer hållbar utveckling.

Bantorget förvaltning arbetar aktivt med hållbarhet i investeringar. Vi är bl a engagerade i projekt som syftar till att främja hållbara investeringar (ESG4Real). Vårt mål är att ytterligare öka fokus på hållbarhetsfrågor och bli en föregångare inom ESG-frågor (Environment, Social och Governance) och genom detta få en långsiktigt stabil avkastning.


VD

Christoffer Jönsson började som vd på Bantorget Förvaltning AB i augusti 2017. Bantorget Förvaltning AB ansvarar för kapitalförvaltningen inom Landsorganisationen i Sverige.