Förvaltar LOs finansiella tillgångar

Bantorget Finans Aktiebolag förvaltar LOs finansiella tillgångarna i syfte att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet för den fackliga verksamheten. Placeringarna i Bantorget Finans ska generera en så god avkastning som möjligt med hänsyn taget till beslutad risknivå. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att Bantorget Finans AB tar fullt ansvar från ett socialt, etiskt, och miljömässigt perspektiv i enlighet med denna bilaga.

IMPACT INVESTING

Bantorget Finans arbetar f.n. med ett projekt som avser att tillvarata forskningsresultat inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är skapa en fond som gör det möjligt att föra ut innovationer i en bredare marknad.


struktur i Bantorget Förvaltning AB, Bantorget Finans AB