Förvaltar LOs finansiella tillgångar

Bantorget Finans Aktiebolag förvaltar LOs finansiella tillgångarna i syfte att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet för den fackliga verksamheten. Placeringarna i Bantorget Finans ska generera en så god avkastning som möjligt med hänsyn taget till beslutad risknivå. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att Bantorget Finans AB tar fullt ansvar från ett socialt, etiskt, och miljömässigt perspektiv i enlighet med våra hållbarhetskriterier.

Bantorget Finans ABs tillgångar får inte placeras i företag som har oacceptabla arbetsförhållanden eller som motarbetar facklig organisering. Den Internationella Arbetsorganisationen ILOs konventioner ska vara vägledande för vad som är etiskt acceptabla placeringar. Sålunda får Bantorget Finans AB inte placera sina tillgångar i företag som inte respekterar och följer de grundläggande ILO-konventionerna

 • Frihet att bilda och ansluta sig till en facklig organisation (nr 87) och rätten till kollektiva förhandlingar (nr 98)
 • Förbud mot slav- och tvångsarbete (nr 29 och 105)
 • Förbud mot barnarbete (nr 138 och 182)
 • Förbud mot diskriminering av individer beroende av t.ex. hudfärg, kön, religion eller politisk uppfattning (nr 100 och 111)
 • OECD:s riktlinjer om multinationella företag samt ILOs trepartsdeklaration för multi­nationella företag i enlighet med dess medbestämmandedelar paragraferna 55-57.

Följande miljökonventioner och regelverk är av särskild vikt när ett företags verksamhet bedöms ur ett miljöperspektiv:

 • FN:s ramkonvention om klimatförändringar inkl. Kyotoprotokollet
 • Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet inkl. Montrealprotokollet
 • Baselkonventionen angående gränsöverskridande transport av avfall
 • Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar
 • Parisavtalet

Miljökonventionerna är primärt riktade mot regeringar vilket innebär att tolkning och kontroll på företagsnivå är svårt varför det handlar om ett förhållningssätt från företagets sida som är i linje med principerna i dessa konventioner. Bantorget Finans AB får inte placera i verksamhet som direkt eller indirekt avser tillverkning, distribution eller användning av landminor och klusterbomber och därmed bryter mot FN:s vapenkonventioner. Utöver detta ska Bantorget Finans AB inte placera i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom produktion eller distribution av pornografi eller sysslar med oetisk marknadsföring eller bristande produktsäkerhet. Vid urval av förvaltare ska alltid de etiska aspekterna utvärderas och utgöra ett nödvändigt kriterium för placering. I bedömningen läggs betydande vikt vid att kapitalförvaltaren är certifierad enligt ESG4Real och Bantorget Finans AB kommunicerar även denna förväntan tydligt till sina kapitalförvaltare som ännu ej är certifierade. Om en förvaltare i sin placeringsinriktning genererar mervärde för LO och LOs värderingar ska detta beaktas vid urval och förvaltarutvärdering. Vid misstanke om oetisk verksamhet hos förvaltare eller det värdepappersförvaltare placerar i, ska sakförhållandena utan dröjsmål utredas. Om misstanken bekräftas ska förvaltaren i första hand försöka påverka sakförhållandet och påvisa att sakförhållandet avhjälpts. I annat fall ska förvaltningsuppdraget eller investeringen snarast avvecklas. Redovisning av hållbarhetsfrågorna behandlas i Bantorget Finans styrelse två gånger per år.

[1] För mer information om kraven i ESG4Real, besök www.riainternational.org (RIA International är den ideella organisation som äger och utvecklar ESG4Real).


Strukturbild för Bantorget Finans AB