Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsaspekten ska jämte avkastning och risk alltid beaktas i Bantorget Finans ABs placeringsverksamhet. Därför är ansvarsfullhet och integration av ESG-faktorer vid alla investeringsbeslut viktiga. Vid denna bedömning ska både förvaltare, produkt (fond mm) och underliggande finansiella instrument utvärderas. Grundregeln är att placering aldrig ska ske hos förvaltare eller fond som förknippas med eller investerar i företag som bryter mot svensk lag eller mot internationella avtal och konventioner som Sverige undertecknat.

Bantorget Finans ABs ägande ska baseras på de universella värderingar som uttrycks i FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1966) samt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966). Ett  verktyg för att uppnå detta är att anlita ESG4Real-certifierade kapitalförvaltare (relevant för kapital inom tillgångsklasserna noterade aktier och företagsobligationer och aktiva och indexnära mandat). Dessa kapitalförvaltare uppfyller våra krav inom ansvarsfulla investeringar som inkluderar exkludering, normbaserad screening, ESG-analys integration och aktivt ägarskap. Kapitalförvaltarnas efterlevnad av ESG4Real är certifierad av en oberoende certifieringsorganisation ackrediterad enligt ISO17065 från ett policy-, process- och rapporteringsperspektiv, vilket ger en tillförlitlig och kontinuerlig kvalitetskontroll. Bantorget Finans kommer på ett transparent sätt kommunicera hur stor del av vårt kapital som är förvaltat av ESG4Real-certifierade kapitalförvaltare på sin publika hemsida.