Gå direkt till textinnehållet
logotyp
– en lägstanivå för ansvarsfulla investeringar

ESG4Real

ESG4Real är ett icke-kommersiellt projekt som startades 2015 och drivs av Bantorget Förvaltning i Sverige tillsammans med fackförbundet FNV i Nederländerna.

ESG4Real är ett projekt för att hjälpa kapitalägare att säkerställa att deras kapital investeras enligt en minimistandard vad gäller ansvarsfulla investeringar. ESG4Real kommer skapa en basplattform för ansvarsfulla investeringar och analys av ESG-faktorer (Environmental, Social & Governance) och tillhandahålla oberoende kvalitetssäkring av hur kapitalförvaltare lever upp till denna minimistandard.

Projektet startades

med ambitionen att säkerställa att LOs, FNVs och andra kapitalägares kapital investeras ansvarsfullt och aktivt tar hänsyn till ESG-faktorer i investeringsanalys och -beslut. Målsättningen är att genom detta investera i de företag som arbetar aktivt med Corporate Social Responsibility, CSR, vilket innebär aktivt engagemang i samhällsutveckling och god hantering av risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. En gemensam ambition är att inte investera kapitalet i företag som underminerar vår framtid utan i företag som tillgodoser dagens behov utan att beröva framtida generationers möjlighet att tillgodose deras behov.

Bakgrunden till projektet är att ambitionsnivån avseende inkludering av hållbarhetsaspekter/ESG-faktorer, skiljer sig markant mellan investerare. Kombinerat med brist på rapportering och transparens i kapitalförvaltningen kan det samtidigt vara svårt för kapitalägare att veta i vilken utsträckning företags hållbarhetsarbete tas hänsyn till i samband med investeringsanalys och -beslut. Skillnaden i ambitionsnivå visas inte alltid i kapitalförvaltares marknadsföringsmaterial, vilket i vissa fall riskerar leda till s.k. ”greenwashing” och att kapitalägare inte kan genomlysa att förvaltningen tar den hänsyn till hållbarhet som efterfrågats vid investeringar. Samtidigt står kapitalägare och kapitalförvaltare inför en mängd utmaningar i att utveckla arbetet inom ansvarsfulla investeringar, inte minst då det ofta innebär kostsamma processer och analyser. Detta gör att mindre investerare inte har möjlighet att utvecklas i samma takt som större investerare. Genom projektets gång har vi sett att högstanivån kontinuerligt höjs, d.v.s. de bästa blir bättre, medan det inte finns någon lägstanivå och många investerare riskerar att halka efter. Även om många kommit långt finns det fortfarande mycket kvar att göra för många investerare.

ESG4Real syftar

till att etablera en kvalitetssäkrad lägstanivå för ansvarsfull kapitalförvaltning för att säkerställa att kapitalförvaltare lever upp till en uppsättning grundläggande krav. Kortfattat syftar ESG4Real till att:

  • Bidra till tillväxten inom ansvarsfulla investeringar och öka användningen av obligatorisk ESG-integration, d.v.s. att ESG inkluderas i varje investeringsbeslut
  • Hjälpa ”eftersläntrare”, ofta mindre eller medelstora kapitalägare och kapitalförvaltare, att börja arbeta med ESG-integration och därmed höja lägstanivån på marknaden
  • Bidra till tydligare kommunikation mellan kapitalägare och kapitalförvaltare genom förbättrad transparens och rapportering kring nyckelparametrar inom ESG
  • Bidra till mer balanserad analys av E, S och G, d.v.s. relativt mer fokus på S jämfört med idag
  • Säkerställa efterlevnad genom oberoende kvalitetssäkring/certifiering
  • Öka kapitalägares medvetande och kompetens inom hållbarhet genom erfarenhetsutbyte
  • Utöva opinionsbildning och bidra till debatten kring ansvarsfulla investeringar

ESG4Real kommer tillhandahålla oberoende kvalitetssäkring av hur kapitalförvaltare lever upp till en minimistandard med tydliga krav på ESG-analys och -integration. ESG-modellen bygger på internationellt erkända initiativ såsom UNPRI liksom screening mot de internationellt erkända normerna och konventionerna UN Global Compact, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD guidelines for multinational enterprises samt Paris Agreement. Ytterligare normer och konventioner namnges och rekommenderas, men utgör inte krav i basmodellen. ESG4Real kommer också ställa krav på inkludering av specifika ESG-kriterier att analysera i samband med investeringsbeslut och dessa är framtagna baserat på kriterier som frekvent används av ledande analysfirmor, kapitalförvaltare och experter. ESG4Real kommer också ställa krav på att investerare har en strategi för aktivt ägande och att påverkansdialoger aktivt följs upp för att skapa verklig förändring.

ESG4Real riktar

sig primärt till institutionella kapitalägare (pensionsfonder, försäkringsbolag, fackförbund, stiftelser, etc.) och kapitalförvaltare (banker, försäkringsbolag och andra förvaltare). Privatpersoner inkluderas inte av ESG4Real i utgångsläget. Vad gäller tillgångsslag är omfattningen initialt noterade aktier och företagsobligationer. Kapitalägare kommer primärt behöva inkludera ESG4Real-kraven i sin investeringspolicy och i utvärderingen av förvaltare samt vara transparent i policyn kring ansvarsfulla investeringar och den andel kapital som täcks av ESG4Real. För att en kapitalförvaltare, fond eller produkt ska vara certifieringsbar krävs att kraven i ESG-modellen uppfylls och att verktyg för implementering och efterlevnad (policy, processer och rapportering) används. Efterlevnad kontrolleras genom en oberoende kvalitetssäkring/revision utförd av ESG4Real. För de förvaltare som lever upp till kravet kommer ett certifikat utfärdas och de blir då certifierade enligt ESG4Reals standard.

Under 2016 arbetade projektgruppen med att definiera ESG4Real och ESG-modellen samt med att förankra modellen med marknadsaktörer. Arbetet skedde delvis tillsammans med konsultationssgrupper i Sverige och Nederländerna bestående av kapitalägare och kapitalförvaltare som bedömdes vara globalt ledande inom ansvarsfulla investeringar. Detta har sedan kompletterats av fler än 60 intervjuer med kapitalägare, kapitalförvaltare, branschorganisationer, universitet och experter. Ett utkast på modellen har togs fram och testades tillsammans med utvalda kapitalförvaltare för att förfina modellen inför lansering av den under H2 2017.

RICERT AB

Klicka här för att komma till Ricerts hemsida.
Ricert AB

RIA International

Klicka här för att komma till RIA Internationals hemsida
Ria international

RIA Sweden AB

Klicka här för att läsa mer om RIA Sweden.
RIA Sweden AB