Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bolag inom LO

Responsible Investors Alliance

Klicka på länkarna nedan för att komma till hemsidorna.
Ria international RIA SWEDEN

Varför behövs ansvarfulla investeringar?

FNs klimatpanel IPCC släppte en rapport under hösten 2018 som visar att vi har ett årtionde på oss att förhindra en katastrofal global uppvärmning.
Klimatutmaningen och fattigdomsbekämpning hänger ihop, liksom alla de 18 globala utvecklingsmålen som FN antagit.
När vi investerar vårt kapital kan vi driva på utvecklingen i rätt riktning genom att alltid ta hänsyn till miljömässiga, sociala samt bolagsstyrningsmässiga faktorer (ESG).

Hur jobbar man med ansvarfulla investeringar?

Nästa alla kapitalförvaltare menar att de jobbar med ESG, men frågar är ju hur.
80-90 % av globalt förvaltat kapital har skrivit under på PRIs principer medan endast 1-2 % förvaltas på så sätt att ESG-analysen är obligatoriskt integrerad i investeringsprocessen.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys släppte en rapport under hösten 2018 som avslutar sin slutsats med ”En studie av användningen av ESG-värderingar blir därför av naturen en studie i variation”.
Kontentan är att det behövs en branschstandard för vad vi menar med ESG och dess integration i investeringsprocessen.

Bakgrund och syfte med ESG4Real

Visionen är att tillsammans med marknaden skapa en branschstandard för ESG och dess integration i investeringsprocessen.
Startades 2015 av Bantorget Förvaltning samt FNVs pensionsenhet i Holland.
Modellen och regelverket är utvecklat ihop med över 50 aktörer på kapitalmarknaden i Sverige och Holland.
Standarden är till för institutionella kapitalägare och kapitalförvaltare samt omfattar i startläget noterade aktier och noterade företagsobligationer för noterade bolag.

Syftet med ESG4Real är:

  • Att driva tillväxt och utveckling inom ansvarsfulla investeringar
  • Etablera en branschstandard och lägstanivå inom ansvarsfulla investeringar
  • Säkerställa efterlevnad hos kapitalförvaltare genom oberoende certifiering
  • Förbättra kommunikation och öka transparens mellan investerare och förvaltare
  • Skapa en mer balanserad analys av E-, S- och G-faktorer

ESG4Real-modellen

Modellen innehåller en uppsättning grundläggande krav:
• Exkludering av företag med aktivitet inom kontroversiella vapen
• Normbaserad screening utifrån FNs Global Compact, FNs Riktlinjer för Företagande och Mänskliga rättigheter, OECD Riklinjer för multinationella företag samt Paris-överenskommelsen.
• ESG-analys genom positiv screening av 24 utvalda ESG-kriterier
• Kunna påvisa etablerad strategi för aktivt ägande genom aktiviteter och resultat
Kapitalförvaltare skall säkra och påvisa efterlevnad genom att inkludera ESG4Real i:
• Investeringspolicy eller placeringsriktlinjer
• Investeringsprocesser
• Rapportering till kapitalägare
Genomlysning och certifiering av ett ISO17065-ackrediterat organ.
• Oberoende kvalitetssäkring av kapitalförvaltares efterlevnad för att säkra tillämpning i praktiken
• Sker med hjälp av genomlysning av policys, processer och rapportering (genomlysning inkluderar endast obligatoriska ESG4Real-krav, ej andra som lagts till av kapitalägaren eller –förvaltaren)
• Påvisad och bekräftad efterlevnad leder till ESG4Real-certifiering

Ägandet och utveckling av ESG4Real

Modellen, varumärket och regelverket ägs av den internationella föreningen Responsible Investors Alliance International (RIA Int).
Medlemmar i föreningen kan de kapitalägare och kapitalförvaltare bli, som lever upp till kraven i modellen.
Dessa medlemmar beslutar sedan hur modellen ska förändras över tid.
Kontrollen och certifieringen av kapitalförvaltare sköts enligt ISO 17065 av det oberoende kontrollbolaget Responsible Certification (Ricert) under ackreditering av den svenska myndigheten Swedac.

Varför gå med i ESG4Real?

Att från start vara en del av ESG4Real innebär att man tar på sig ledartröjan och visar att man vill driva hållbarhet samt rätten att kommunicera detta externt.
Utvecklat tillsammans med samt för kapitalmarknaden.
En standard som kvalitetssäkrar efterlevnad och säkerställer balanserad ESG-analys, aktivt arbete och konsekvent rapportering.
Modellen är en balanserad avvägning mellan värde och komplexitet och är praktiskt tillämpbarhet i praktiken.
En standardiserad minimiplattform som investerare kan bygga vidare på med ytterligare krav.
Oberoende av data- och screeningleverantörer.
Ger kapitalförvaltare möjlighet till fortsatt innovationskraft och differentiering.